Statut

STATUT
Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1.    Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych.

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3

1.    Siedzibą stowarzyszenia jest Wodzisław Śląski.  
2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3.    Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
4.    Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji - krajowych
i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


§ 6

1.    Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
2.    Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.  
3.    Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7

1.    Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.  
2.    Celem stowarzyszenia jest:

1)    działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
2)    propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,
3)    inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
4)    stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
5)    wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6)    aktywizacja społeczna osób starszych,
7)    organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych,
8)    ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
9)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10)    profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
11)    promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
12)    profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
13)    propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
i krajoznawstwa,
14)    organizowanie wypoczynku osób starszych,
15)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
16)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
17)    działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
18)    działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej,
19)    podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu - szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami,
20)    promocja i organizacja wolontariatu,
21)    działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
22)    działalność charytatywna,
23)    działalność na rzecz rozwoju idei gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad seniorów,
24)    działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
25)    inicjowanie, wzmacnianie i wsparcie dla procesów partycypacyjnych,
26)    promowanie dialogu obywatelskiego i procesów konsultacyjnych,
27)    edukacja obywatelska i konsumencka,
28)    wsparcie i profesjonalizacja sektora pozarządowego,
29)    upowszechnianie ekonomii społecznej,
30)    upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.


§ 8

1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej,
2)    organizowanie, tworzenie i prowadzenie zespołów i klubów zainteresowań,
3)    prowadzenie działalności szkoleniowej,
4)    organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów i lektoratów języków obcych,
5)    organizowanie wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji,
6)    organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów,
7)    prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
8)    organizowanie okazjonalnych krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i krajoznawczych,
9)    organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych oraz wymian osób dorosłych                          i seniorów,
10)    prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),
11)    prowadzenie działalności doradczej,
12)    prowadzenie działalności stypendialnej,
13)    organizowanie badań profilaktycznych,
14)    tworzenie, prowadzenie i wspieranie  grup samopomocowych,
15)    prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
16)    wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie w tym członków Stowarzyszenia,
17)    organizowanie zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych               i innych źródeł,
18)    organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
19)    występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi,
20)    współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.

2.    Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie
w ramach prowadzonej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
4.    Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-15.
5.    Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
6.    Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.


ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
i zagraniczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  zwyczajnych
2)  wspierających
3)  honorowych
 
                                                                   § 11

1.    Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która: ukończyła 50 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie jest pozbawiona praw publicznych; akceptuje cele Stowarzyszenia, jego statut i regulaminy wewnętrzne; przedłoży deklarację członkowską [według wzoru ustalonego przez zarząd] oraz uiści składkę członkowską.
2.    Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)    uczestniczyć w walnych zebraniach z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,
2)    zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia,
3)    zgłaszać projekty uchwał [grupa 5 członków zwyczajnych],
4)    uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
5)    brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez zarząd.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1)    aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
2)    przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3)    troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
4)    uczestniczenie w walnych zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dana osoba jest jego członkiem,
5)    regularne opłacanie składek członkowskich,
6)    dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

1.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która przedłoży deklarację członkowską [według wzoru ustalonego przez zarząd].  
2.    Przyjęcia nowych członków wspierających lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą zarząd.
3.    Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
4.    Członkowie wspierający świadczący pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia zwolnieni są opłacania składek członkowskich.
5.    Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.    Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
4.    Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2)    śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),
3)    wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a)    działania na szkodę Stowarzyszenia,
b)    rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
c)    nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia lub powtarzające się nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach merytorycznych,
d)    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesiące.
2.    Stwierdzenie ustania członkostwa, w przypadkach, o których mowa  ust. 1 pkt 3) następuje na podstawie uchwały Zarządu. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), ustanie członkostwa następuje na mocy zapisów statutowych i nie wymaga podejmowania przez Zarząd w tym przedmiocie uchwał oraz czynności informacyjnych.
3.    Od uchwały Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a-c wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały - doręczenie uchwały może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu - uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

1.    Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
2.    Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków [dalej: Walne Zebranie];
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.    Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2.    W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku kalendarzowym.   W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3.    Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4.    Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
5.    Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


WALNE ZEBRANIE
§ 20

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
i raz na 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
3.    O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW oraz na stronie www.wutw.pl albo w inny skuteczny sposób (np. za pomocą  poczty elektronicznej, wiadomość SMS) na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
4.    Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§ 21

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1)    z inicjatywy własnej Zarządu,
2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)    na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.    W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1)    z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)    z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.


§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)    określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2)    uchwalanie statutu i jego zmian,
3)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
4)    wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,
5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
7)    uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,
8)    podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD
§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 25

1.    Zarząd składa się z 9 - 11 członków.
2.    Do zarządu mogą zostać wybrane osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Ilość
takich członków nie może przekraczać 3 osób.
3.    Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa,  skarbnika i sekretarza.
4.    Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
5.    Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
6.    Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa
w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności inny członek zarządu zgodnie
z ustalonym wewnętrznym zakresem obowiązków. Zasady określone
w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
7.    Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz albo inny członek Zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
8.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
10.    Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

§ 26

 Do kompetencji Zarządu należy:
1)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3)    kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,
4)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6)    sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,
7)    utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,
8)    uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
9)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
10)    podejmowanie decyzji o rejestracji działalności gospodarczej, zakresie działalności gospodarczej oraz prowadzenie tej działalności,
11)    podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,
12)    uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
13)    uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich oraz przyznawania ulg oraz zwolnień,
14)    uchwalenie wysokości wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,
15)    przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
16)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
17)    przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
18)    wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
19)    tworzenie ciał opiniodawczo - doradczych oraz nadawanie im regulaminów.   
20)    rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§  27

1.    Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie spośród wymienionych: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz .   
2.    W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
3.    Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika /pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
4.    Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
5.    Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.


KOMISJA REWIZYJNA
§ 28

1.    Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna może wyznaczyć również zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1)    nie mogą być członkami Zarządu,
2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5.    Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek z pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia przewodniczącego Komisji o każdym posiedzeniu.
7.    Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji (quorum).
8.    Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną,
w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)    wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,
3)    ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
4)    opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,
5)    kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
6)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
7)    zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd
z obowiązku określonego w § 20 ust. 2 lub 21 ust. 2,
8)    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
9)    przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
10)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 30

1.    Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1)    składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,
2)     darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
3)    dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
4)    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej
i działalności gospodarczej;
5)    dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej
i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.
3.    Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4.    Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
5.    Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 31

1.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2.    Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.    Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
4.    Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.

§32

Zabrania się :
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepis § 20 ust. 4 -  w zakresie tzw. „drugiego terminu” - stosuje się odpowiednio.
2.    Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  Przepis § 20 ust. 4 -  w zakresie tzw. „drugiego terminu” - stosuje się odpowiednio.
3.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

 

  

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 maja 2023 r.

Podpisano: (członkowie zarządu)

Donata Malińska   ………………………………………………..
Krystyna Błachut ………………………………………………...
Bożena Kowalczyk   …………………………………………….
Bronisława Krafczyk  ………………………………………….
Małgorzata Łapka ……………………………………………..
Jadwiga Widenka  ……………………………………………..
Edyta Mężyk ……………………………………………………..
Agata Bukała  …………………………………………………...
Izabela Kalinowska  …………………………………………..
Halina Raszewska  …………………………………………….
Łukasz Gancarz  ………………………………………..