Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

12 czerwca 2023 r. Prezes Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Donata Malińska oraz Zofia Musiolik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wzięły udział w Zebraniu Sprawozdawczym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, której jesteśmy członkiem i miało miejsce w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem Prezes OFSUTW – Wiesławy Borczyk.
Tematem obrad było m.in.:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022 – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2022.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022 - podjęcie uchwały.
Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Wolne wnioski. Dyskusja.
WUTW będzie ubiegał się o udział w szkoleniach w ramach „Akademii Animatorów Bezpiecznej Polityki Senioralnej” w dniach 25 -27.07.2023 r. w Podegrodziu.

Następnego dnia, tj. 13 czerwca Liderzy i Przedstawiciele Organizacji Senioralnych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów wzięli udział w „FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ” organizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W czasie trwania Forum odbyły się następujące panele dyskusyjne i wystąpienia:

PANEL DYSKUSYJNY: Rola i znaczenie turystyki w życiu osób starszych. Potrzeby i bariery.

Moderator: Ewa Piłat, Dyrektor Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kraków.

Paneliści:

 • prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rolniczym, Kraków;
 • prof. nzw. dr hab. Zofia Szarota, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Sekcja Gerontologia Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;
 • dr Joanna Gradek, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków.

PANEL DYSKUSYJNY: Turystyka senioralna w UTW i organizacjach senioralnych.

Moderator: Maria Zielony, Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Leszno.

Paneliści:

 • Lucyna Bałandziuk, Prezes Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku, Cieszyn;
 • Elżbieta Kusina, Studentka Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Federacja
 • Stowarzyszeń Przewodnickich, licencjonowana przewodniczka turystyczna, Kraków;
 • Sebastian Kłosok, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków;
 • Ewa Kowalska, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Kraków.

WYSTĄPIENIA: Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna.

 • mec. Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei, Urząd Transportu Kolejowego,Warszawa;
 • mł. insp. Wanda Mende, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji, Komenda Główna Policji, Warszawa.

WYSTĄPIENIA: O współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami senioralnymi

w zakresie turystyki – część I.

 • przedstawiciel Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada, Warszawa;
 • przedstawiciel Fundacji „Z sercem do Pacjenta”, Katowice.

WYSTĄPIENIE: Turystyka senioralna elementem turystki społecznej. Aspekty organizacyjno- prawne.
dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystki, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

WYSTĄPIENIA: O współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami senioralnymi w zakresie turystyki – część II.
- przedstawiciel Zakładu Zielarskiego „KAWON - HURT” Nowak sp.j., Gostyń;
- przedstawiciel Origin Investments sp. z o.o., Warszawa.
- Katarzyna Kucia – Gancarczyk- Fundacja „Z sercem dla pacjenta” – American Heart
of Poland –Ustroń (www.ahop.pl)

Dyskusja i podsumowanie.
Wnioski:
Turystyka senioralna stanowi najlepszy element dydaktyczny w utrzymaniu sprawności umysłowej i fizycznej osób starszych.
W Polsce konieczne jest zainstalowanie dużej ilości toalet dla turystów w wielu dostępnych miejscach, gdyż w tym zakresie występują ogromne braki, co wpływa na ograniczenie korzystania z niektórych form turystyki przez seniorów.
Sformułowany i przegłosowany został przez uczestników FORUM wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki:
„O opracowanie i wdrożenie programu aktywności turystycznej seniorów oraz bezpieczeństwa seniorów.”

Opracowała: Donata Malińska